Thông báo: Máy Chủ LORENCIA Open 16/03/2018
Lorencia đã vào Chatbox.
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.